Historien vår

Bydrift - Med røtter fra 1855 (etablering av vannverket i Bergen) og fra tidlig 1700 tall på brosteinsarbeid. Alt startet med vannet og veien.

Nyere historie

Fra kommunesammenslåingen i 1972 ble de tekniske etatene i Bergen og de sammenslåtte kommunene slått sammen til Anleggseksjonen i Bergen Kommune, og var knyttet til Kommunal avdeling Teknisk Utbygging KTU. Tidlig på 1990 tallet ble mye av produksjonen fra både VA etat , Veg etaten og Teknisk produksjon samlet i Seksjon for Tekniske Tjenester STT. Etter mange års omorganisering med bestiller- utførermodellen med parkdrift inn og ut av Bydrift, og på samme tid at deler av drift og vedlikehold av vann og avløp ble overført til Bergen Vann KF, ble konturene av dagens Bydrift klare. I 2004 ble Bergen Bydrift KF etablert som ett kommunalt foretak som i 2009 ble omdannet til et kommunalt aksjeselskap. I 2014 ble selskapet solgt i til KB- gruppen i sin helhet og i 2015 kjøpte Tertnes Holding seg inn med 34% av aksjene. Nye eiere har vært et friskt pust for selskapet. Nye rammebetingelser er delt ut, og det er satset hardt på den kompetansen og gjennomføringevnen som allerede var i selskapet. Bydrift har i denne tiden økt sin omsetning, og har i dag også kontrakter med andre kommuner og statlige kunder som eksempelvis  Bane Nor , Forsvarsbygg og Statsbygg. Bydrift har også kontrakter med både næringslivskunder og privatkunder.

For eldre historie se under den historiske videoen 

Se vår historiske video fra starten til i dag

I 1707- 1855  ble det opprettet en stilling som broleggingsinspektør  som skulle anordne og undervise brolæggerne. Før dette fantes det en rudimentær teknisk administrasjon. Broleggerinspektøren var da en statlig embetsmann. Stillingen ble overtatt av stadsingeniøren i 1855

I 1835 ble gatenettet overtatt av kommunen

1838 ble de første planene for etablering av vannverket lansert

1848-1849 Kolera og pest i Bergen med over 600 dødsfall og tilsammen 1100 smittede satte fart pestbekjempelse, og var en av flere årsaker til at planene om rent vann ble akselerert. Ordfører Hans Holmboe (1845-50) har fått mye av æren for at Vannverket i Bergen ble etablert.

I 1855 fikk Bergen det første moderne vannverket i Norge. Det revolusjonerte brannvesenet, og mange av byens dårlige brønner som var gjenstand for mye sykdom kunne sakte men sikkert kobles ut. Da vannverket var sto ferdig, ble det opprettet en ny stilling som inspektør for vannbrolegning og veier som ble besatt av Daniel Hansen som satt i stillingen til 1894.

1860 -70 etablering av gassverket . I drift frem til 1982.

1863 Brankorpset startet med de første fastlønnede (18 ansatte). Daniel Hansen ble også branndirektør.

I 1870 årene ble de første moderne kloakkledningene lagt, og starten på kommunal renovasjon ble etablert hvor både boss og dokagger/ latriner ble håndtert av renovasjonen. I 2018 er det fortsatt 2 latriner igjen i Bergen som Bydrift, etter avtale med Vann og Avløpsetaten, tømmer 2 ganger i måneden.

1899 Ble de første kommunalt ansatte produksjonsarbeiderne ansatt fast etter tidligere vært innleid på kontraktsbasis.

1905 Veivesenets arbeiderforening etablert i Bergen

1909 Fikk Vann og kloakvesenet status som selvstendig virksomhetsområde

1922 Vannverkets arbeiderforening etablert